Fysio Bewegingscentrum

Bewegen is Leven.


Disclaimer

FYSIO BEWEGINGSCENTRuM

Diclaimer

De website van het Fysio Bewegingscentrum is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van

enig uitleg of advies op de Fysio Bewegingscentrum website, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op

een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de Fysio Bewegingscentrum website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

wordt samengesteld en het Fysio Bewegingscentrum streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan

het Fysio Bewegingscentrum geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website van het Fysio Bewegingscentrum kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Het Fysio Bewegingscentrum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door het Fysio Bewegingscentrum op de website gepubliceerde informatie.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige

andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Fysio Bewegingscentrum.

Hoewel het Fysio Bewegingscentrum ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het Fysio Bewegingscentrum geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van het Fysio Bewegingscentrum wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

┬ę 2023 Fysio Bewegingscentrum - ZienWebdesign